Deklarata për mbrojtjen e të dhënave

 1. emrin dhe adresën e personit përgjegjës

Personi përgjegjës në kuptimin e Rregullores Themelore për Mbrojtjen e të Dhënave dhe ligjeve të tjera kombëtare për mbrojtjen e të dhënave të shteteve anëtare, si dhe rregulloreve të tjera për mbrojtjen e të dhënave është:

Kompania, emri, adresa, telefoni, Lidhje me Njoftimin Ligjor

                2 informacion mbi mbledhjen e të dhënave personale

(1) Në vazhdim ne informojmë për mbledhjen e të dhënave personale kur përdorni uebfaqen tonë. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat që janë personalisht të identifikueshme për ju, p.sh. emrin, adresën, adresat e postës elektronike, sjelljen e përdoruesit.

(2) Kur të na kontaktoni me e-mail ose përmes një formulari të kontaktit ose përmes mediave sociale, të dhënat që ju ofroni (adresa juaj e-mail, ndoshta emri juaj dhe numri juaj i telefonit) do të ruhen nga ne për t’u përgjigjur pyetjeve tuaja. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është interesi ynë legjitim për t’iu përgjigjur kërkesës tuaj në përputhje me nenin. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Nëse kontakti juaj ka për qëllim lidhjen e një kontrate, baza ligjore shtesë për përpunimin është Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Ne fshijmë të dhënat që dalin në këtë kontekst pasi ruajtja nuk është më e nevojshme, veçanërisht pasi të ketë përfunduar procesi i hetimit, ose të kufizojmë përpunimin nëse ekzistojnë detyrime për mbajtje ligjore.

(3) Nëse përdorim ofruesit e shërbimeve të kontraktuar për funksione individuale të ofertës sonë ose dëshirojmë të përdorim të dhënat tuaja për qëllime reklamimi, ne do t’ju informojmë në detaje rreth proceseve përkatëse më poshtë. Ne gjithashtu specifikojmë kriteret e përcaktuara për periudhën e ruajtjes.

 

 1. Të drejtat tuaja

(1) Ju keni të drejtat e mëposhtme ndaj nesh në lidhje me të dhënat personale në lidhje me ju:

                               – E drejta e informacionit

                               – E drejta për korrigjim

                               – E drejta e kufizimit të përpunimit

                               – E drejta e kundërshtimit të përpunimit

                               – E drejta e transferimit të të dhënave

(2) Ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni pranë një autoriteti mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale.

 1. Mbledhja e të dhënave personale kur vizitoni uebfaqen tonë

(1) Kur përdorni faqen e internetit vetëm për qëllime informacioni, d.m.th. nëse nuk regjistroheni ose nuk na siguroni ndryshe informacion, ne mbledhim vetëm të dhënat personale që shfletuesi juaj transmeton në serverin tonë. Nëse dëshironi të shikoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme, të cilat janë teknikisht të nevojshme për ne që të shfaqim faqen tuaj në internet dhe t’ju garantojmë stabilitet dhe siguri (baza ligjore është neni 6 Paragrafi 1 S. 1 lit. F DS- GVO):

Të dhënat e mëposhtme janë mbledhur:

                Adresa IP (anonimizuar)

                Data dhe ora e kërkesës

                Diferenca në zonën e kohës në Kohën e Dukshme të Greenwich (GMT)

                Përmbajtja e kërkesës (faqe specifike)

                Statusi i qasjes / Kodi i statusit HTTP

                sasia e të dhënave të transferuara në secilin rast

                Webfaqja nga e cila vjen kërkesa

                Browser

                Sistemi operativ dhe ndërfaqja e tij

                Gjuha dhe versioni i softverit të shfletuesit.

 

(2) Të dhënat do të fshihen menjëherë pasi ato nuk janë më të nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin janë mbledhur. Në rastin e mbledhjes së të dhënave për sigurimin e faqes në internet, ky është rasti kur sesioni përkatës ka përfunduar.

Nëse të dhënat ruhen në skedarë log, ky është rasti pas shtatë ditësh më së voni. Magazinimi i mëtejshëm është i mundur. Në këtë rast, adresat IP të përdoruesve janë fshirë ose tjetërsuar, në mënyrë që një detyrë e klientit telefonues të mos jetë më e mundur.

 

 1. përdorimi i cookies

(1) Përveç të dhënave të lartpërmendura, cookies ruhen në kompjuterin tuaj kur përdorni faqen tonë të internetit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në diskun tuaj të vështirë në shfletuesin që përdorni dhe përmes të cilit informacione të caktuara derdhen në vendin që vendos cookie-n (këtu nga ne). Cookies nuk mund të drejtojnë programe ose të transmetojnë viruse në kompjuterin tuaj. Ato shërbejnë për ta bërë Internetin të ofrojë më shumë miqësor dhe efektiv në përgjithësi.

(2) Përdorimi i cookies:

 1. a) Kjo faqe në internet përdor llojet e mëposhtme të cookies, fushëveprimi dhe funksionimi i të cilave shpjegohen më poshtë:

                – Cookie kalimtare (shiko b)

                – Cookie të qëndrueshme (shih c).

 1. b) Cookies kalimtare fshihen automatikisht kur mbyllni shfletuesin tuaj. Kjo përfshin në veçanti cookie-t e sesionit. Këto ruajnë një të ashtuquajtur ID të sesionit, me të cilin kërkesa të ndryshme të shfletuesit tuaj mund të caktohen në seancën e zakonshme. Kjo do të lejojë që kompjuteri juaj të njihet kur të ktheheni në faqen tonë të internetit. Cookies e sesionit fshihen kur dilni ose mbyllni shfletuesin tuaj.
 2. c) Cookies e vazhdueshme fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar, e cila mund të ndryshojë në varësi të cookie-t. Ju mund të fshini cookies në çdo kohë në cilësimet e sigurisë së shfletuesit tuaj.
 3. d) Mund të konfiguroni cilësimet e shfletuesit tuaj sipas dëshirave tuaja dhe, për shembull, të refuzoni pranimin e cookies të palëve të treta ose të gjitha cookies. Ju lutemi vini re që ju nuk mund të jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti.
 4. Funksione dhe oferta të mëtutjeshme të faqes sonë të internetit

(1) Përveç përdorimit thjesht informativ të faqes sonë të internetit, ne ofrojmë shërbime të ndryshme të cilat mund t’i përdorni nëse jeni të interesuar. Si rregull, ju duhet të siguroni të dhëna të mëtejshme personale, të cilat ne i përdorim për të siguruar shërbimin përkatës dhe për të cilat zbatohen parimet e lartpërmendura të përpunimit të të dhënave.

(2) Në disa raste, ne përdorim ofruesit e shërbimeve të jashtme për të përpunuar të dhënat tuaja. Këto janë zgjedhur dhe porositur me kujdes nga ne, janë të detyruar nga udhëzimet tona dhe kontrollohen rregullisht.

(3) Për më tepër, ne mund t’u kalojmë të dhënave tuaja personale palëve të treta nëse ofrojmë pjesëmarrje në promovime, gara, përfundim të kontratave ose shërbime të ngjashme me partnerët. Për më shumë informacion, ju lutemi jepni të dhënat tuaja personale ose shihni përshkrimin e ofertës më poshtë.

 

 1. kundërshtim ose revokim kundër përpunimit të të dhënave tuaja

 

(1) Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, ju mund ta revokoni këtë në çdo kohë. Një revokim i tillë ndikon në lejueshmërinë e përpunimit të të dhënave tuaja personale pasi të na keni dhënë.

(2) Nëse ne e bazojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale në peshimin e interesave, ju mund të kundërshtoni përpunimin. Ky është rasti nëse përpunimi nuk është i nevojshëm në mënyrë të veçantë për të përmbushur një kontratë me ju, e cila përshkruhet nga ne në përshkrimin e mëposhtëm të funksioneve. Kur ushtroni një kundërshtim të tillë, ne ju kërkojmë të shpjegoni arsyet pse nuk duhet t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale siç kemi bërë. Në rast të kundërshtimit tuaj të arsyeshëm, ne do të shqyrtojmë situatën dhe do të ndalojmë ose rregullojmë përpunimin e të dhënave ose do t’ju tregojmë arsyet tona bindëse të denja për mbrojtje, në bazë të të cilave ne do të vazhdojmë përpunimin.

(3) Sigurisht, ju mund të kundërshtoni në përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të reklamimit dhe analizës së të dhënave në çdo kohë. Ju mund të na informoni për kontradiktën tuaj në reklamim nën të dhënat e mëposhtme të kontaktit:

detajet e kontaktit

 1. shtojca sociale

Ne përdorim shtojcat nga palët e treta në faqet tona të internetit. Kjo ju lejon të informoni kontaktet tuaja nëse ju pëlqen faqja jonë e internetit, referojuni përmbajtjes ose shkëmbeni përmbajtjen. Shtojcat identifikohen nga logoja e ofruesit përkatës të palëve të treta.

Kur vizitoni faqen tonë, të dhënat tuaja transferohen te ofruesit përkatës të palëve të treta.

Nëse jeni gjithashtu një përdorues i një ofruesi të palës së tretë, këto të dhëna mund të caktohen në llogarinë e përdoruesit përkatës në ofruesin.

Këto të dhëna mund të transferohen gjithashtu te ofruesi i palës së tretë nëse nuk jeni regjistruar si përdorues me ofruesit e palëve të treta dhe nuk klikoni në shtojcën në faqet tona.

Në rastin e një transferimi pa regjistrim të njëkohshëm me ofruesin e palës së tretë, megjithatë, nuk është drejtpërdrejt e mundur të vendosni një referencë personale direkte për ju, p.sh. përmes adresës IP; kjo do të ishte e mundur vetëm përmes informacionit nga ofruesi juaj.

Qëllimi dhe fushëveprimi i përpunimit të të dhënave nga ofruesi i palës së tretë mund të gjendet në informacionin për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit përkatës.

Këto të dhëna përpunohen në bazë të interesit tonë legjitim për marketing optimale të ofertës sonë online, në përputhje me Artin. 6 Para. 1 f) DSGVO.

Në faqen tonë të internetit përdoren shtojcat e ofruesve të mëposhtëm:

                Facebook-Plugin, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Certifikimi nën:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Për më shumë informacion, shihni: https://www.facebook.com/privacy/explanation

                Twitter-Plugin, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland.

Certifikimi nën:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Për më shumë informacion, shihni: https://twitter.com/de/privacy

                Google-Plugin, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Certifikimi nën:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Për më shumë informacion, shihni: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

 1. përdorimi i Google Analytics

(1) Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim i analizës së uebit të Google Inc. “(” Google “). Google Analytics përdor” cookie “, të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar në uebfaqen të analizojë se si përdoruesit përdorin faqen Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje. Megjithatë, nëse anonimizimi i IP aktivizohet në këtë faqe të internetit, Google do të zvogëlojë adresën tuaj IP brenda Shteteve Anëtare të Evropës Bashkimi ose shtetet e tjera palë në Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Evropiane më parë. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë e IP-së do të transmetohet në një server Google në SHBA dhe shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqe interneti, Google do të përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin tuaj të uebfaqes, për të përpiluar raporte mbi veprimtarinë e faqes në internet dhe për t’i siguruar operatorit të faqes së internetit shërbime të mëtejshme që lidhen me faqen e internetit dhe përdorimin e Internetit.

(2) Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj në kontekstin e Google Analytics nuk është shkrirë me të dhënat e tjera të Google.

(3) Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit në dispozicion nën lidhjen e mëposhtme:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Kjo faqe në internet përdor Google Analytics me shtesën “_anonymizeIp ()”. Si rezultat, adresat IP përpunohen më tej në formë të shkurtuar, në mënyrë që një marrëdhënie personale të përjashtohet. Sa i përket të dhënave të mbledhura rreth jush janë personale, ato do të përjashtohen menjëherë dhe të dhënat personale do të fshihen menjëherë

(5) Ne përdorim Google Analytics për të analizuar dhe përmirësuar rregullisht përdorimin e faqes sonë të internetit. Ne mund ta përmirësojmë ofertën tonë dhe ta bëjmë atë më interesante për ju si përdorues. Për rastet e jashtëzakonshme në të cilat të dhënat personale transferohen në SH.B.A., Google ka paraqitur në Shieldin e Intimitetit të BE-SHBA,

 https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Baza ligjore për përdorimin e Google Analytics është Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DS-OMGJ.

Të dhënat personale do të fshihen ose bëhen anonime, më së voni 14 muaj.

(6) Informatat e palëve të treta: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, Faks: +353 (1) 436 1001. Kushtet e përdoruesit:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Pasqyrë e mbrojtjes së të dhënave:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , si dhe deklaratën për mbrojtjen e të dhënave: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

 1. integrimi i videove në YouTube

(1) Ne kemi integruar video në YouTube në ofertën tonë në internet, të cilat ruhen http://www.YouTube.com dhe mund të luhet direkt nga faqja jonë e internetit. Të gjitha këto janë integruar në “modalitetin e zgjatur të mbrojtjes së të dhënave”, d.m.th. asnjë të dhënë për ju si përdorues nuk do të transmetohet në YouTube nëse nuk luani videot. Vetëm kur luani videot, të dhënat e përmendura në paragrafin 2 do të transmetohen. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këtë transmetim të të dhënave – e mundur vetëm me videot tona.

(2) Duke vizituar uebfaqen, YouTube merr informacionin që ju keni hyrë në nënfaqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Për më tepër, të dhënat e përmendura në pikën V. të kësaj deklarate transmetohen. Kjo është e pavarur nëse YouTube siguron një llogari të përdoruesit përmes së cilës jeni regjistruar ose nëse nuk ekziston ndonjë llogari e përdoruesit. Nëse jeni regjistruar në Google, informacioni juaj do të shoqërohet drejtpërdrejt me llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi të shoqëroheni me profilin tuaj në YouTube, duhet të dilni para se të aktivizoni butonin. YouTube ruan të dhënat tuaja si profile të përdoruesit dhe i përdor ato për qëllime të reklamimit, hulumtimit të tregut dhe / ose modelimit të orientuar nga kërkesa e faqes së tij të internetit. Një vlerësim i tillë bëhet në mënyrë të veçantë (madje edhe për përdoruesit e pa bllokuar) për të ofruar reklamim të orientuar nga kërkesa dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesit, me anë të së cilës duhet të kontaktoni YouTube për të ushtruar këtë të drejtë.

3) Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimin e tij nga YouTube mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave. Aty gjithashtu do të merrni informacione të mëtejshme në lidhje me të drejtat tuaja dhe opsionet e vendosjes për mbrojtjen e intimitetit tuaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Google përpunon gjithashtu të dhënat tuaja personale në SH.B.A. dhe ka dorëzuar në Shield-in e BE-SH.B.A., https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Baza ligjore për përdorimin e shtojcave është Art. 6 para. 1 fjali 1 lit. f DS-OMGJ.

 1. integrimi i Google-Maps

(1) Në këtë faqe interneti ne përdorim ofertën e Google Maps. Kjo na lejon të shfaqim hartat interaktive direkt në faqen e internetit dhe ju lejon të përdorni me lehtësi funksionin e hartës.

(2) Duke vizituar uebfaqen, Google merr informacionin që ju keni thirrur nënshtresën përkatëse të faqes sonë të internetit. Për më tepër, të dhënat e përmendura në pikën V. të kësaj deklarate transmetohen. Kjo është pavarësisht nëse Google siguron një llogari të përdoruesit me të cilën jeni loguar ose nëse nuk ekziston ndonjë llogari e përdoruesit. Nëse jeni regjistruar në Google, informacioni juaj do të shoqërohet drejtpërdrejt me llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi të shoqëroheni me profilin tuaj në Google, duhet të dilni para se të aktivizoni butonin. Google ruan të dhënat tuaja si profile të përdorimit dhe i përdor ato për qëllime të reklamimit, hulumtimit të tregut dhe / ose dizajnit të orientuar nga kërkesa e faqes së tij të internetit. Një vlerësim i tillë bëhet në mënyrë të veçantë (madje edhe për përdoruesit e pa bllokuar) për të ofruar reklamim të orientuar nga kërkesa dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesit, me anë të së cilës duhet të kontaktoni Google për të ushtruar këtë të drejtë.

(3) Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimin e tij nga ofruesi i plug-in mund të gjenden në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit. Aty do të gjeni informacione të mëtejshme rreth të drejtave tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e intimitetit tuaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google përpunon gjithashtu të dhënat tuaja personale në SH.B.A. dhe ka dorëzuar në Shield-in e BE-SH.B.A., https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Baza ligjore për përdorimin e shtojcave është Art. 6 para. 1 fjali 1 lit. f DS-OMGJ.

 

 1. Shtojeni këtë Faqerojtësa

1) Webfaqet tona përmbajnë gjithashtu shtesa AddThis. Këto shtesa ju lejojnë të shënoni ose të ndani përmbajtje interesante me përdoruesit e tjerë. Përmes shtojcave ne ju ofrojmë mundësinë e bashkëveprimit me rrjetet sociale dhe përdoruesit e tjerë, në mënyrë që të përmirësojmë ofertën tonë dhe ta bëjmë atë më interesante për ju si përdorues.

Baza ligjore për përdorimin e shtojcave është Art. 6 para. 1 fjali 1 lit. f DS-OMGJ.

(2) Përmes këtyre shtojcave, shfletuesi juaj i Internetit krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverat e AddThis dhe shërbimin e zgjedhur të rrjetit shoqëror ose faqerojtësin, nëse është e aplikueshme. Marrësit marrin informacionin që ju keni hyrë në faqen e internetit përkatëse të ofertës sonë në internet dhe të dhënat e përmendura në pikën V. të kësaj deklarate. Ky informacion përpunohet në serverët AddThis në SH.B.A. [Ne kemi përfunduar klauzola standarde për mbrojtjen e të dhënave me AddThis.].

Kur dërgoni përmbajtje në faqen tonë në rrjetet sociale ose shërbimet e faqerojtësve, mund të vendoset një lidhje midis vizitës në faqen tonë të internetit dhe profilin tuaj të përdoruesit në rrjetin përkatës. Ne nuk kemi asnjë ndikim në të dhënat e mbledhura dhe proceset e përpunimit të të dhënave, as nuk jemi të vetëdijshëm për shtrirjen e plotë të mbledhjes së të dhënave, qëllimet e përpunimit, periudhat e ruajtjes. Ne gjithashtu nuk kemi asnjë informacion për fshirjen e të dhënave të mbledhura nga ofruesi i plug-in.

(3) Ofruesi i shtojcave i ruan këto të dhëna si profile të përdoruesit dhe i përdor ato për qëllime reklamimi, hulumtimi të tregut dhe / ose dizajnimin e faqes së tij të internetit sipas kërkesave. Një vlerësim i tillë bëhet në mënyrë të veçantë (madje edhe për përdoruesit e pa bllokuar) për të ofruar reklamim të orientuar nga kërkesa dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesit, me anë të të cilit duhet të kontaktoni ofruesin përkatës të shtojcave për të ushtruar këtë të drejtë.

(4) Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në këtë proces, ju mund të kundërshtoni mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave në çdo kohë duke vendosur një cookie të zgjedhjes me efekt për të ardhmen:

http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Përndryshe, ju mund të vendosni shfletuesin tuaj për të parandaluar vendosjen e një cookie.

(5) Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave nga ofruesi i plug-in, si dhe informacione të mëtejshme mbi të drejtat tuaja përkatëse dhe opsionet e vendosjes për të mbrojtur privatësinë tuaj mund të merren nga: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vjenë, VA 22182, SHBA,

www.addthis.com/privacy.

 

 1. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Ne i ruajmë të dhënat personale – aq sa nuk janë dhënë asnjë informacion për këtë qëllim – vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat ato përpunohen ose për aq kohë sa ju keni revokuar pëlqimin tuaj. Sa i përket detyrimeve të ruajtjes ligjore, periudha e ruajtjes për të dhëna të caktuara mund të jetë deri në 10 vjet, pavarësisht nga qëllimet e përpunimit.

Back to Top